Download Suu Kyi font for Windows

Various | 1,131 views, 125 downloads
Suu Kyi
File name:
suu_kyi.zip
File size: 24.01 Kb
Total views: 1,130
Total downloads: 125
Download zip file
#Style
1Suu Kyi | 125 chars | View charmapSuu Kyi

CHARACTERS MAP

Suu Kyi
Suu Kyi

Suu Kyi
Suu Kyi
File name:
suu_kyi.zip
File size: 24.01 Kb
Total views: 1,130
Total downloads: 125
Download zip file
#Style
1Suu Kyi | 125 chars | View charmapSuu Kyi

Basic information

Font family: Suu Kyi

Font subfamily identification: Burma

Unique identifier: FontMonger:Suu Kyi Burma

Full font name: Suu Kyi Burma

Postscript font name: SuuKyiBurma

300x600

300x250

300x250

Top